menu icon Menu
search
Zoeken
0
Winkelmand
wol Snelle levering
wol Gratis verzending vanaf € 50,00
wol Gezellige workshops
wol Leuke haakpakketjes
wol Limited by Wolcafe
Home arrow_forward Algemene voorwaarden en Privacy
Ons Assortiment
Bestellen bij Wolcafé
wol Snelle levering
wol Gratis verzending vanaf € 50,00
wol Gezellige workshops
wol Leuke haakpakketjes
wol Limited by Wolcafe

Algemene voorwaarden en Privacy


Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Wolcafé.
Voor de volledigheid vermelden we hier ook nog de workshop voorwaarden.


Workshop voorwaarden:

Waar kan ik een afspraak maken voor het volgen van een workshop:

Dit kan via de website. Onder het kopje workshops vindt je een de data waarop de workshops gegeven worden. Wil je een andere datum, dan kun je ons dit laten weten via info@wolcafe.nl. Samen bekijken we dan wat de mogelijkheden zijn om aan je wensen te voldoen.

 Annuleren workshop:
Je kunt de workshop tot 48 uur voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren.
Annuleren van de workshop kan via info@wolcafe.nl.
Annuleer je de workshop later dan worden de kosten voor de workshop in rekening gebracht.
Als er te weinig aanmeldingen voor de workshop zijn, zullen we dit uiterlijk een week voor aanvang per mail laten weten.
We stellen dan een nieuwe datum voor.

Overmachtsituatie bij workshops:
Zowel Wolcafé als de klant zijn zich niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien er sprake is van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan dat er door buitengewone omstandigheden de workshops niet gegeven of bijgewoond kunnen worden.
Als je genoodzaakt bent een workshop te annuleren buiten de gestelde termijn door overmacht, kun je ons dit per onderbouwde mail laten weten. We proberen de overmachtssituatie in onderling overleg op te lossen, lukt dit niet, dan hebben beide partijen het recht de ontbinding te beeïndigen zonder elkaar iets verschuldigd te zijn. Wolcafé aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele gemaakte kosten die voortkomen uit het niet doorgaan van de workshops.

  

Download algemene voorwaarden en privacyverklaring

Algemene voorwaarden en Privacyverklaring voor Wolcafé

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Dag: kalenderdag;
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Wolcafé
Varkensmarkt 6
2871 CX Schoonhoven Lo[pikeLL
06-13835275
www.wolcafe.nl
KvK-nummer: 56544815
BTW-identificatienummer: NL175717503B02


Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
   - de prijs inclusief belastingen;
   - de eventuele kosten van aflevering;

   - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
   - de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
   - de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
   - de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
   - indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
   - de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
   - de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
   - de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 
   - de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
    a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
    b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
    c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
    d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
    e. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

    a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
    b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
    c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
    d. die snel kunnen bederven of verouderen;
    e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
    f. voor losse kranten en tijdschriften, boeken en patronen;
    g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
    a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
    b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
    c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

    a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
    b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan hetherroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15  Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Wolcafé, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 16 Persoonsgegevens

Wolcafé zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Wolcafé neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.De privacyverklaring van Wolcafé is te vinden onder deze Algemene voorwaarden

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen van Wolcafé haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 Links

De site van Wolcafé kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Wolcafé geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 19 Uw rechten

U kunt altijd aan Wolcafé vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Wolcafé vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Wolcafé zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Wolcafé hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Privacyverklaring Wolcafé

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Inleiding
Je leest nu de privacyverklaring van Wolcafé. Wolcafé is een winkel en webwinkel voor alles op het gebied van haken en breien. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Wolcafé verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Wolcafé, neem dan gerust contact op! Functionaris Gegevensbescherming: Leonie's Gravemade-Schellingerhout, info@wolcafe.nl | 06 13835275 Varkensmarkt 6 | 2871 CX | Schoonhoven Btw. Nr. 175717503B02 | KVK Nr. 56544812

Doel gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Wolcafé. Deze worden hieronder toegelicht.
1. Voor het aanmaken van een bestelling en afleveren van goederen
Wolcafé gebruikt de naam- en adresgegevens om de goederen zoals deze zijn besteld via de website bij je te kunnen bezorgen.
02. Eigen account aanmaken
Wolcafé geeft je de mogelijkheid om een eigen account aan te maken via de website. Hierin worden gegevens vastgelegd als naam, achternaam, telefoonnummer, adresgegevens. Wolcafé zal dit account slechts inzien in uitdrukkelijk overleg met de maker van het account.
3. Afhandelen van jouw betaling
Wolcafé verzamelt de gegevens zoals deze door jou zijn aangegeven om de betaling af te handelen en indien noodzakelijk een retourbetaling te moeten uitvoeren.
4. Het versturen van nieuwsbrieven
Wolcafé stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Wolcafé. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden. En via de Facebookpagina van Wolcafé via het tabblad Nieuwsbrief kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief.
5. Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Wolcafé via de website. Via het contactformulier of bij het maken en ontwerpen van knoopjes en labels. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, zodat we contact met je op kunnen nemen. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op de website van Wolcafé aan te maken.
6. Analytics
De website van Wolcafé verzameld jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina's die je veel bezoekt.
7. 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wolcafé heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wolcafé kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wolcafe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

De ontvangers
De gegevens die Wolcafé ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
01. Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voor- en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
02. Dootall
De e-mail van Wolcafé wordt gehost bij Dootall. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Dootall.
03. CCVshop
De website en back-ups van de website worden gehost bij CCVshop. Gegevens die jij achterlaat op de website van Wolcafé zijn op de servers van CCVshop opgeslagen.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Wolcafé, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Denk hierbij het verplicht bewaren van gegevens voor de belastingwetgeving. Deze gegevens worden volgens wettelijke normen 7 jaar bewaard.
01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voor- en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@wolcafe.nl
02. 
Het aanmaken van een internetbestelling
Op het moment dat je bij Wolcafé een internetbestelling plaatst, wordt er om je naam, achternaam, adresgegevens en e-mailadres gevraagd. Het invullen van het telefoonnummer is wenselijk, maar geen verplicht invulveld. Deze gegevens worden gebruikt voor het verwerken van de bestelling. De gegevens die hier zijn ingevuld alsmede de bestellingen worden 7 jaar bewaard. Dit is een wettelijke norm voor de belastingwet.
03.
Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Wolcafé via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, achternaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal zeven jaar terug bewaard.
04. 
Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, achternaam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Wolcafé of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Wolcafé. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.
Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Wolcafé privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Wolcafé ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de 'bewegwijzering' van de website veiliger en vertrouwder wordt.
01. 
Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Wolcafé vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Wolcafé. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
Daarnaast kun je ten alle tijden de accountgegevens van je aangemaakte account aanpassen of verwijderen.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Wolcafé. Dit doe je door een e-mail te sturen via info@wolcafe.nl of telefonisch contact op te nemen met Wolcafé. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
03. 
Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Wolcafé opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Wolcafé al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
04. 
Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Wolcafé vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
05. 
Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Wolcafé niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

06. 
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Wolcafé jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@wolcafe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij om toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.
07. 
Gebruik van Cookies
Wolcafé gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wolcafé gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Wolcafé verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Wolcafé via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Wolcafé de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Wolcafé met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Plichten
Wolcafé behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Wolcafé dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Wolcafé te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
info@wolcafe.nl | 06 13835275 Varkensmarkt 6 | 2871 CX | Schoonhoven Btw. Nr. 175717503B02 | KVK Nr. 56544812

Wolcafé, gevestigd aan Varkensmarkt 6, 2871 CX Schoonhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

menu icon
Menu
menu icon
Zoeken
menu icon
Wishlist
menu icon
Account
menu icon
Winkelmand
Uitloggen'